Opdrachten
ANALYSE INKOOP EN LOGISTIEK IN BENELUX ORGANISATIE

Opdracht van internationale toeleverancier aan de bouw. Doel van de opdracht was de analyse van alle inkoop en logistieke processen in de Nederlandse en de Belgische tak van het bedrijf. Binnen de disciplines supply management en logistiek en in samenwerking met de primaire business verantwoordelijken, zijn alle elementen in kaart gebracht. Aspecten zoals strategie, organisatie, sourcing, contractbeheer, bestel kanalen, systemen en part-master, warehousing, staging en aflevering tot met de dagelijkse uitvoering zijn geanalyseerd. Van alle processen is een procesmapping gemaakt. Uit de documententen kwam de prioriteitstelling voor een plan van aanpak voor de eerste verbeteringen glashelder naar voren.

Aanbestedingsprognose , -analyse en -optimalisatie bij Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat zet per jaar voor een paar miljard aanbestedingen in de markt met gebruikersgerichtheid als eerste prioriteit. Op centraal niveau bestond gebrek aan inzicht van wanneer, welke type aanbestedingen op welk deel van de markt terecht zou komen. Door de geografische en bestuurlijke spreiding van de aan te besteden werken en diensten ontstond dringend behoefte aan betere informatie over de geplande GWW inkopen. Daarnaast is aanbestedingsinzicht een goede basis vormen voor optimalisatie van de GWW inkopen in de toekomst. De inkoopmodule van SAP en de SAP projectenplanning moesten nog worden geïmplementeerd en dus de vraag was: hoe lossen we dit op? Pinguïn Management Consultants werd gevraagd een oplossing te bedenken en die samen met de organisatie te implementeren. Onze opdracht was de totale inkoop die direct met de taakstelling van onze klant samenhangt in kaart te brengen . Op basis daarvan dienen de mogelijkheden voor optimalisatie die daaruit voort zouden komen verder uitgewerkt te worden. Met de resultaten van de inkoopprognose in de hand hebben we een aantal expert meetings georganiseerd met zeer diverse mensen uit de organisatie. Door de combinatie van onze analyses en de kennis van de mensen van Rijkswaterstaat hebben wij de opdrachtgever geadviseerd om te beginnen met de optimalisatie van o.a. inkoop van Ingenieursdiensten en installatietechniek.

INKOOPKADER VOOR GROTE UITVOERINGSORGANISATIE MINISTERIE

Opdracht was te komen tot een algemeen inkoopkader voor een diversiteit aan directies binnen één rijksorganisatie. Het inkoopkader dient twee hoofddoelen. Enerzijds is het een paraplu voor een betere inhoudelijke sturing vanuit het inkoop perspectief. Anderzijds dient het als instrument om te sturen op de totale interne proces kosten van de diverse typen aanbestedingen. Aan het inkoopkader zijn diverse andere stuurparameters verbonden. Vanuit het inkoopkader wordt een meer gestandaardiseerde aanpak van specificeren en aanbesteden opgezet. Het inkkoopkader speelt een belangrijke rol in de vernieuwing van het bedrijfsmodel van de organisatie om te komen tot agentschapsvorming. Agentschapsvorming is een van de ontwikkelingen binnen de rijksoverheid om te komen een bedrijfsmatiger en zakelijker aanpak.

Grotere Contracten - GWW Inkoopoptimalisatie door bundeling

Rijkswaterstaat is op weg om met minder mensen meer werk te realiseren. Doelstelling is om het aandeel van volledig uitbesteedde werken en diensten te vergroten. Onderdeel van deze veranderingsopgave voor de organisatie is:

  • Vergroting van de omvang van contracten
  • Verkleining van het aantal contracten
  • Vergroting van het aandeel van innovatieve contracten
Op basis van een door ons eerder gemaakte inkoopprognose van alle geplande aanbestedingen van RWS waren we in staat aan deze doelstellingen mede invulling te geven. De verzamelde informatie gaf de organisatie samen met ons de mogelijkheid om via gezamenlijk overleg tussen management en uitvoering tot verdere bundeling te komen. Via de inkoopprognose werd heel snel duidelijk hoeveel er te bundelen viel . Wij hebben dit proces binnen diverse diensten d.m.v. workshops begeleid . Substantiële bundeling was het resultaat van deze samenwerking!! De tevredenheid van de deelnemers over onze diensten bleek erg groot!

PORTFOLIO ANALYSE EN AANPAK PORTFOLIO MANAGEMENT

Opdracht van een uitvoeringsorganisatie van een groot ministerie. De vraag is om een inkoop portfolioanalyse uit te voeren en te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak voor portfoliomanagement. Vanuit het portfolio management worden de lijnen vertaald naar heel concrete uitvoeringsacties en naar de inkoop strategie.

Landelijk Raamcontract Ingenieursdiensten

De situatie van inkoop van Ingenieursdiensten in de grote organisatie van Rijkswaterstaat was zeer sterk gefragmenteerd. Enerzijds waren er vele kleine en grote opdrachten die werden weggezet bij een heel groot aantal leveranciers. Anderzijds was er een behoorlijke concentratie van omzet bij de grote spelers.  We constateerden zeer uiteenlopende tarieven en daarnaast een aantal regionale contracten. Met andere woorden door de fragmentatie en het ontbreken van landelijke condities, volop ruimte voor verbetering! Een landelijk raamcontract heeft een groot aantal voordelen:

  • Grote besparing op tarieven: het gaat immers om het grootste ingenieursdiensten contract van Nederland!
  • Efficiënte inzet van mensen en middelen
  • Verhoging van de kwaliteit van het werk door een uniforme werkwijze
  • Eén gezicht naar de markt en één aanspreekpunt

Het contract heeft voor veel beroering in Ingenieursland gezorgd, juist ook vanwege het commerciële belang én het kennis belang voor deze bureaus. Er is een 100+ artikelen over dit contract verschenen in de media; niet alleen op het nieuws en in de vakbladen maar ook in het Financieel Dagblad. Ga naar Google en u vindt ze meteen!

Integratie van processen en systemen na Benelux merger
We waren blij met een Internationale opdracht van een US Multinational. Doel was het realiseren van synergie na een organisatorische merger in de Benelux. De scope omvatte de harmonisatie van alle verkoop- en operationele activiteiten binnen drie ondernemingen. Onze focus was gericht op integratie, stroomlijning en optimalisering van alle processen en systemen. Key aandachtsgebieden waren de effectiviteit en efficiency van de processen. Een ander essentieel onderdeel van het project was change management en de mentale voorbereiding van de organisaties op de veranderingen.

Monitoren van aanbestedingsplanning als onderdeel van de Management Cyclus.

Een grote uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid vroeg ons een monitoringsrapport op te stellen als onderdeel van haar Management Cyclus . Op het hoogste niveau – dat van de Directeur Generaal –was behoefte aan inzicht in de geplande inkopen en de mate waarin deze werkelijk op tijd werden gerealiseerd. Daarnaast wilde zij de aanbestedingsplanning onderdeel maken van het Management Contract. Het Management Contract wordt gesloten tussen het hoogste niveau binnen de organisatie en de verschillende diensten. We hebben deze lastige puzzel, waarbij informatie uit verschillende system gecombineerd moest worden kunnen oplossen. Daardoor kon –in nauwe samenwerking met de verschillende diensten - aan deze vraag worden voldaan. Dit leverde voor de klant een helder overzicht van planning en realisatie van inkoop uitgesplitst naar voor haar relevante onderdelen en producten. Een van de grote voordelen van de gekozen opzet was de juiste aansluiting op de manier waarop zij haar eigen bedrijfsprocessen aanstuurt. In de loop van het jaar kon op basis hiervan een trimesterrapportage worden gemaakt met inzicht in de voortgang van de realisatie van het volume dat was aanbesteed.

Scan zakelijke electriciteitsmarkt
Scan van Nederlandse electriciteitsmarkt en te verwachten ontwikkelingen voor (groot) zakelijke spelers. Basis voor contractvorming.

STAND VAN ZAKEN DUURZAAM INKOPEN
Participatie in onderzoek naar stand van zaken op het gebied van Duurzaam Inkopen. In opdracht van onderzoeksbureau ten behoeve van de overheid.

Business plan voor midden bedrijf
Voor een snel groeiend, innovatief bedrijf is het ontwerp gemaakt voor een business plan. Doel was het aantrekken van nieuw kapitaal voor de financiering van een acquisitie.

Trainingen
We hebben diverse trainingen op het gebied van Strategisch Management en Human Resource Management georganiseerd. Diverse lezingen over e-procurement verzorgd.